هیچ محصولی یافت نشد.

در طول 65 سال گذشته، شرکت پرتغالی Normax مسیر رشد ثابتی را طی کرده است .توسعه کسب و کار خود

تعهد این شرکت جستجوی مداوم برای راه حل های فن آوری جدید بوده است

در تبدیل شیشه، نوآوری و بهبود محصول؛ 

تا به حال، Normax در حال توسعه دو امر متفاوت و در عین حال مکمل بوده است :

در پرتغال به عنوان توزیع کننده گسترده و کامل در زمینه آزمایشگاهی.

در خارج از پرتغال تمرکز بر تولید و عرضه مواد علمی بوده است